Det forventes store reduksjoner i utslipp av siloksan (D5) fra kosmetiske produkter i fremtiden

Publisert: 22. november 2016

Mens D4 så å si ikke brukes i kosmetikk, er D5 en viktig ingrediens i mange kosmetiske produkter på grunn av dens unike fysisk-kjemiske egenskaper.

Siloksan gjør for eksempel at huden føles myk (ut) og at håret oppleves skinnende. Ut ifra det man vet i dag er ikke siloksan skadelig for mennesker og dyr. Foreløpig har ikke industrien klart å finne fullgode erstatningsstoffer for alle type produkter.

Fremtidig regulering
EU-kommisjonen har publisert en regelverksendring den 10. januar 2018 for å begrense bruk av D4 og D5 i kosmetikk som vaskes av huden med vann (grenseverdi 0,1%). For å hindre kassasjon av fullgode produkter har man en overgangsordning frem til den 31. januar 2020 – etter denne datoen er det forbudt å bruke mer enn 0,1% D4 & D5 i kosmetikk som vaskes av huden/håret. Det forventes at den foreslåtte reguleringen vil redusere miljømessige utslipp til overflatevann med 97%.

I tillegg til dette ser EU-kommisjonen nå på om det er nødvendig med en restriksjon også i produkter som blir værende på huden – såkalte leave-on produkter. D5 fordamper raskt fra kroppen ved bruk av et kosmetisk produkt og brytes ned i atmosfæren i løpet av noen dager. Selv om hoveddelen av D5 blir værende i atmosfæren til det brytes ned, er det noe usikkerhet knyttet til hvorvidt det er mulig for D5 å gå over fra atmosfæren til jordoverflaten. Det er årsaken til at dette nå diskuteres i EU-kommisjonen/ECHA (European Chemical Agency).

Industrien samarbeider nært med EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter i saken.

Bakgrunn
D5 fordamper raskt fra kroppen ved bruk av f.eks. hudkrem og brytes ned i luften under påvirkning av sollys. Halveringstiden for D5 i vannmiljøet derimot er veldig variabel og ser ut til å være svært avhengig av forholdene i omgivelsene. Når man bruker dusjsåpe, sjampo eller lignende med D5 og vasker produktet av med vann, blir stoffet skilt ut via avløpsvannet og det antas derfor å være den største kilden til utslipp til vannmiljøet.

Ut ifra miljøovervåkningsrapportene til Miljødirektoratet ser det ut til at D5 kan hope seg opp i fisk i bl.a. Mjøsa. Selv om stoffet, ut ifra det man vet i dag, ikke er skadelig for mennesker og dyr, er likevel Miljødirektoratet bekymret for funnene ettersom det er vanskelig å forutse hvilken effekt det kan ha på miljøet på sikt.

Ta kontakt med KLFs sekretariat om du har spørsmål i saken.